Make your own free website on Tripod.com

ส่วนราชการ

 1. ทำเนียบรัฐบาล
 2. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 3. รัฐสภา
 4. สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 5. สภาวิจัยแห่งชาติ
 6. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
 7. สภาความมั่นคงแห่งชาติ
 8. คณะกรรมการกฤษฎีกา
 9. สำนักงาน ก.พ.
 10. สนง.คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
 11. กรมประชาสัมพันธ์
 12. กระทรวงสาธารณสุข
 13. กระทรวงการคลัง
   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   กรมสรรพากร
   กรมศุลกากร
   กรมสรรพสามิต
   กรมธนารักษ์
   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 14. กระทรวงศึกษาธิการ
   กรมอาชีวศึกษา
   กรมศิลปากร
   กรมการศึกษานอกโรงเรียน
   กรมวิชาการ
   กรมสามัญศึกษา
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
   สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 15. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 16. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 17. กระทรวงคมนาคม
   กรมไปรษณีย์โทรเลข
   กรมทางหลวง
   กรมการขนส่งทางบก
   กรมอุตุนิยมวิทยา (พยากรณ์อากาศ)
 18. กระทรวงอุตสาหกรรม
   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 19. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   กรมควบคุมมลพิษ
   กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ


 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   กรมวิชาการเกษตร
   กรมชลประทาน
   กรมป่าไม้
   กรมส่งเสริมการเกษตร
   กรมประมง
   กรมปศุสัตว์
   กรมพัฒนาที่ดิน
   สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 2. กระทรวงพาณิชย์
   กรมส่งเสริมการส่งออก(1)
   กรมส่งเสริมการส่งออก(2)
   กรมการประกันภัย
   กรมการค้าภายใน
   กรมทะเบียนการค้า
   กรมเศรฐกิจการพานิชย์
   กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 3. กระทรวงยุติธรรม
   สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
 4. สำนักงานอัยการสูงสุด
 5. กระทรวงแรงงาน
   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (1)
   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (2)
   กรมประชาสงเคราะห์
   กรมการจัดหางาน
   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 6. กระทรวงการต่างประเทศ
 7. กระทรวงมหาดไทย
   กรมการปกครอง
   กรมการผังเมือง
   กรมราชทัณฑ์
   กรมโยธาธิการ
 8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 9. กระทรวงกลาโหม
   กองทัพไทย
   กองบัญชาการทหารสูงสุด
   กองทัพบก
   กองทัพเรือ
   กองทัพอากาศ
   กรมการกำลังสำรองทหารบก
 10. ทบวงมหาวิทยาลัย
 11. กรุงเทพมหานคร
 12. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระ

 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 2. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ
 3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. NECTEC
 5. องค์การโทรศัพท์ แห่งประเทศไทย
 6. การสื่อสาร แห่งประเทศไทย
 7. คณะกรรมการสารสนเทศแห่งชาติ
 8. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 9. การไฟฟ้านครหลวง
 10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 1. การประปานครหลวง
 2. การประปาส่วนภูมิภาค
 3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 4. ปิโตรเคมี ในเครือ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 5. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
 6. การบินไทย
 7. บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (กระทรวงคมนาคม)
 8. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 9. ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
 10. การเคหะแห่งชาติ

พรรคการเมือง
พรรคประชาธิปัตย์ พรรคความหวังใหม่ พรรคชาติไทย
พรรคพลังธรรม พรรคไทยรักไทย